:::

Wei Jun Wang, Chien Yi Hsu, Jeng Fong Chiou, Yaoru Huang, Cardiac metastasis from non-visceral sarcoma, The Lancet Oncology, 2020/01

 

T. S.T. Balamurugan, Guan Zhong Chen, Sakthivel Kumaravel, Chun Mao Lin, Sheng Tung Huang, Yu Chieh Lee, Ching Hui Chen, Guo Rong Luo, Electrochemical substrate for active profiling of cellular surface leucine aminopeptidase activity and drug resistance in cancer cells, Biosensors and Bioelectronics, 2020/02

 

Yu Hsuan Shao, Kevin Tsai, Sinae Kim, Yu Jen Wu, Kitaw Demissie, Exposure to tomographic scans and cancer risks, JNCI Cancer Spectrum, 2020/02

 

Yu Jui Fan, Ming Zheng Huang, Yu Cheng Hsiao, Yu Wen Huang, Chih Zong Deng, Cheng Yeh, Rashaad A. Husain, Zong Hong Lin, Enhancing the sensitivity of portable biosensors based on self-powered ion concentration polarization and electrical kinetic trapping, Nano Energy, Vol 69, 2020/03

 

Yu Ching Wen, Yung Wei Lin, Chih Ying Chu, Yi Chieh Yang, Shun Fa Yang, Yu Fan Liu, Michael Hsiao, Wei Jiunn Lee, Ming Hsien Chien, Melatonin-triggered post-transcriptional and post-translational modifications of ADAMTS1 coordinately retard tumorigenesis and metastasis of renal cell carcinoma, Journal of Pineal Research, 2020/09